Oczyszczenie inteligencji. Nicolás Gómez Dávila – myśliciel współczesny?

Krzysztof Urbanek [red.]
Furta Sacra, Warszawa 2010
(oprawa twarda, stron 358)

NAKŁAD WYCZERPANY

Spis treści

Wstęp …11
Introducción …13

Tom I

Adam Danek
Nicolás Gómez Dávila jako archaista …19
Nicolás Gómez Dávila como arjéista (resumen) …41
Sebastian Stodolak
Samotnik z Bogoty. Małe studium samotności …45
El solitario de Bogotá. Un breve estudio de la soledad (resumen) …63
Maciej Zakrzewski
Scholia w obliczu końca. Krytyka bolszewizmu i demokracji w świetle pism Mariana Zdziechowskiego i Nicolása Gómeza Dávili …65
Escolios ante el desenlace. La crítica del bolchevismo y de la democracia a la luz de los escritos de Marian Zdziechowski y Nicolás Gómez Dávila (resumen) …79
Krzysztof Urbanek
Na marginesie „śmierci Boga”. Kilka uwag dotyczących kwestii: Nicolás Gómez Dávila a Friedrich Wilhelm Nietzsche …81
Al margen de la “muerte de Dios”. Unas observaciones sobre la cuestión: Nicolás Gómez Dávila y Friedrich Wilhelm Nietzsche (resumen) …92
Sylwia Zawadzka
Krytyka nowożytnego racjonalizmu w ujęciu Nicolása Gómeza Dávili …95
La crítica del racionalismo moderno según Nicolás Gómez Dávila (resumen) …106
Piotr Musiewicz
O wierze i rozumie. Podobieństwo koncepcji Nicolása Gómeza Dávili i Johna Henry’ego Newmana …109
Sobre la Fe y la Razón. La similitud entre las teorías de Nicolás Gómez Dávila y John Henry Newman (resumen) …120
Jacek Bartyzel
O pułapkach pochopnych skojarzeń. Komentarz do scholium Nicolása Gómeza Dávili:
„Santo Tomás: ¿un «orléaniste» de la teología?” …123
Sobre las trampas de las asociaciones precipitadas. Un comentario al escolio de Nicolás Gómez Dávila: «Santo Tomás: ¿un “orléaniste” de la teología?» (resumen) …135
Jakub Kawka
Koncepcja Świętego Cesarstwa w myśli Nicolása Gómeza Dávili a idee polityczne Hispanidad …139
La teoría del Sacro Imperio en el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila y las ideas políticas de la Hispanidad (resumen) …172
Piotr Wilkowski
Pojęcie „preskrypcji” na przestrzeni wieków. Od starożytnego Rzymu do Nicolása Gómeza Dávili …175
La noción de la “prescripción” a través de los siglos. Desde la Roma antigua hasta Nicolás Gómez Dávila (resumen) …186

Tom II

Giovanni Cantoni
Nicolás Gómez Dávila – ponowoczesny „myśliciel reakcyjny” i jego narzędzia literackie …191
Nicolás Gómez Dávila: un «pensatore reazionario» postmoderno e la sua strumentazione letteraria …203
Radomír Malý
Czy fi lozofi a reakcjonizmu Nicolása Gómeza Dávili może przemówić do dzisiejszego chrześcijanina? …215
¿Es capaz de conmover al cristiano actual la fi losofía reaccionaria de Nicolás Gómez Dávila? (resumen) …226
Alfredo Andrés Abad Torres
Gnostyczne korzenie nowożytności …229
Las raíces gnósticas de la modernidad …239
Miguel Ayuso
Naród i nacjonalizm. Rozważania na temat myśli Nicolása Gómeza Dávili …249
Nación y nacionalismo. Una reflexión sobre el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila …265
José Díaz Nieva
Konserwatyzm i konserwatyści w Kolumbii. Ludzie i tendencje …281
Conservatismo y conservadores en Colombia. Hombres y tendencias …297
Till Kinzel
Nicolás Gómez Dávila jako nauczyciel czytania …313
Nicolás Gómez Dávila als Lehrer des Lesens …323

Appendix

Krzysztof Urbanek
Comment castrer le réactionaire albo statek płynący do Australii. Recenzja książki Alfreda Andrésa Abada Torresa Pensar lo implícito. En torno a Gómez Dávila …333
Comment castrer le réactionaire o un buque para Australia. La crítica del libro de Alfredo Andrés Abad Torres Pensar lo implícito. En torno a Gómez Dávila …343
Biogramy autorów …353