Prawdziwy reakcjonista. Nicolásowi Gómezowi Dávili w stulecie urodzin

Krzysztof Urbanek [red.]
Furta Sacra, Warszawa 2013
(oprawa twarda, stron 245)

NAKŁAD WYCZERPANY

Spis treści

Wstęp …7
Introducción …11
Francia Elena Goenaga Olivares
Jak czytać scholium? Przypadek Nicolása Gómeza Dávili …13
Cómo leer un escolio: el caso de Nicolás Gómez Dávila …23
Wiktor Pskit
Spojrzenie reakcjonisty na język …33
La lengua vista por el reaccionario (resumen) …43
Paweł Bany
Wizja filozofii w scholiach Nicolása Gómeza Dávili …45
La visión de la filosofía en los escolios de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …67
Krzysztof Urbanek
Wokół fideizmu. Kwestia dowodów na istnienie Boga a orientacja intelektualna Nicolása Gómeza Dávili …71
En torno al fideísmo. La cuestión de las pruebas de la existencia de Dios y la orientación intelectual de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …88
Radomír Malý
Nicolás Gómez Dávila – apologeta Kościoła katolickiego? …91
Nicolás Gómez Dávila: ¿un apologista de la Iglesia Católica? (resumen) …101
Till Kinzel
Nicolás Gómez Dávila i pytanie o Boga w fi lozofi i religii XVIII wieku …103
Nicolás Gómez Dávila und die Frage nach Gott in der Religionsphilosophie des 18. Jahrhunderts …115
José Miguel Serrano Ruiz-Calderón
Komentarz do kwestii religii demokratycznej w dziele Nicolása Gómeza Dávili …127
El comentario a la religión democrática en Nicolás Gómez Dávila …143
Alfredo Andrés Abad Torres
Nietzschego i Gómeza Dávili krytyka filisterstwa …159
Las críticas de Nietzsche y Gómez Dávila al filisteísmo …169
Aleksander Stępkowski
Kulturowa tożsamość Gomezjańskiej teorii prawa …179
La identidad cultural de la teoría jurídica de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …191
Jarosław Śliwczyński
Kwestia suwerena w pismach Nicolása Gómeza Dávili …193
El problema del soberano en Nicolás Gómez Dávila (resumen) …207
Filip Ludwin
Jan Jakub Rousseau jako (kontr)rewolucjonista …209
Jean-Jacques Rousseau como contrarrevolucionario (resumen) …229
Nicolás Gómez Dávila
Prawdziwy reakcjonista …231
Biogramy autorów …241