Prawdziwy reakcjonista. Nicolásowi Gómezowi Dávili w stulecie urodzin

Krzysztof Urbanek [red.]
Furta Sacra, Warszawa 2013
(oprawa twarda, stron 245)

Spis treści

Wstęp …7
Introducción …11
Francia Elena Goenaga Olivares
Jak czytać scholium? Przypadek Nicolása Gómeza Dávili …13
Cómo leer un escolio: el caso de Nicolás Gómez Dávila …23
Wiktor Pskit
Spojrzenie reakcjonisty na język …33
La lengua vista por el reaccionario (resumen) …43
Paweł Bany
Wizja filozofii w scholiach Nicolása Gómeza Dávili …45
La visión de la filosofía en los escolios de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …67
Krzysztof Urbanek
Wokół fideizmu. Kwestia dowodów na istnienie Boga a orientacja intelektualna Nicolása Gómeza Dávili …71
En torno al fideísmo. La cuestión de las pruebas de la existencia de Dios y la orientación intelectual de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …88
Radomír Malý
Nicolás Gómez Dávila – apologeta Kościoła katolickiego? …91
Nicolás Gómez Dávila: ¿un apologista de la Iglesia Católica? (resumen) …101
Till Kinzel
Nicolás Gómez Dávila i pytanie o Boga w fi lozofi i religii XVIII wieku …103
Nicolás Gómez Dávila und die Frage nach Gott in der Religionsphilosophie des 18. Jahrhunderts …115
José Miguel Serrano Ruiz-Calderón
Komentarz do kwestii religii demokratycznej w dziele Nicolása Gómeza Dávili …127
El comentario a la religión democrática en Nicolás Gómez Dávila …143
Alfredo Andrés Abad Torres
Nietzschego i Gómeza Dávili krytyka filisterstwa …159
Las críticas de Nietzsche y Gómez Dávila al filisteísmo …169
Aleksander Stępkowski
Kulturowa tożsamość Gomezjańskiej teorii prawa …179
La identidad cultural de la teoría jurídica de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …191
Jarosław Śliwczyński
Kwestia suwerena w pismach Nicolása Gómeza Dávili …193
El problema del soberano en Nicolás Gómez Dávila (resumen) …207
Filip Ludwin
Jan Jakub Rousseau jako (kontr)rewolucjonista …209
Jean-Jacques Rousseau como contrarrevolucionario (resumen) …229
Nicolás Gómez Dávila
Prawdziwy reakcjonista …231
Biogramy autorów …241