Między sceptycyzmem a wiarą. Nicolás Gómez Dávila i jego dzieło

Furta Sacra, Warszawa 2008
oprawa twarda, stron 233

Spis treści:

Introducción …9
Wstęp …11
Franco Volpi
„Ukryć się wśród kilku słów”: aforystyczny pointylizm Nicolása Gómeza Dávili …13
«Nascondersi tra poche parole»: il “pointillisme” aforistico di Gómez Dávila …22
Jacek Bartyzel
Styl romański w katolicyzmie. Profil duchowy Nicolása Gómeza Dávili …31
El estilo románico en el catolicismo. El perfi l espiritual de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …54
Łukasz Dominiak
Życie w ukryciu jako droga prawdy. Uwagi hermeneutyczne do scholiów Nicolása Gómeza Dávili …61
La vida a escondidas como un camino de la verdad. Observaciones hermenéuticas a los escolios de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …74
Bogna J. Obidzińska, Krzysztof Urbanek
Od ujścia do źródła. Powrót do kultury i cywilizacji w myśli Nicolása Gómeza Dávili …77
Del desemboque a la fuente. El retorno a la cultura y la civilización en el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …90
Agata Miętek
Zachować nić tradycji. Rozważania o problemie edukacji w twórczości Nicolása Gómeza Dávili …93
Conservar el hilo de la tradición. Consideraciones sobre el problema de la educación en la obra de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …103
Miguel Ayuso
Zachowywanie, tradycja i reakcja. Refl eksja wokół dzieła Nicolása Gómeza Dávili …105
Conservación, tradición y reacción. Una refl ección en torno de la obra de Nicolás Gómez Dávila …126
Adam Wielomski
Teologia polityczna Nicolása Gómeza Dávili …147
La teología política de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …158
Sebastian Stodolak
Krótki szkic krytyki demokracji w dziele Nicolása Gómeza Dávili …161
Breve estudio de la crítica de la democracia en la obra de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …171
Radosław Kołatek
Reakcyjna koncepcja prawa i państwa u Nicolása Gómeza Dávili …173
La concepción reaccionaria de la ley y del estado en Nicolás Gómez Dávila (resumen) …184
Karol Dobrzeniecki
Konceptualizacja pojęcia „jurysprudencji reakcyjnej” na podstawie pism Nicolása Gómeza Dávili …185
La conceptualización de la noción de la “jurisprudencia reaccionaria”según los escritos de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …200
Michał J. Czarnecki
Obraz nauki współczesnej w twórczości Nicolása Gómeza Dávili …203
La imagen de la ciencia en la obra de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …212
Marcin Dardziński
Wizja sztuki w twórczości Nicolása Gómeza Dávili …215
La visión del arte en la obra de Nicolás Gómez Dávila (resumen) …220
Tomasz Gabiś
Wspomnienia pierwszego polskiego tłumacza …223
Las memorias del primer traductor polaco (resumen) …225
Biogramy autorów …227
Od wydawcy …233